BARCELONA xunbonclima

Promoure una economia solidària baixa en carboni fòssil preten incorporar de manera decidida al sector de l’economia solidària i cooperativa al repte climàtic mitjançant compromisos de reducció, mitigació i adaptació. El càlcul de la petjada i motxilla climàtica està basada en el procés CRC, calcular i informar, Reduir i Compensar seguint aquesta cadena de prioritats. És un projecte innovador de salvaguarda dels bens comuns implicant al conjunt de la comunitat cooperativa de Barcelona per esdevenir un agent social climàtic que irradia, a partir del món laboral, l’espai residencial, ciutadà i veinal.

La salvaguarda del clima ha estat, fins ara, una iniciativa ciutadana que ha aconseguit comprometre l’acció de govern. La ciutat i el país han conegut experiències innovadores però la seva extensió i generalització a sectors econòmics, en aquest cas l’economia cooperativa, democràtica i solidària permetrà que la consciència social esdevingui cultura económica basada en l’eficiència i l’ecoefectivitat.

Objectiu

Aconseguir que la predisposició esdevingui cultura activa, entenent l’acció climàtica com una oportunitat en diferents vesants: una economia baixa en carboni, la justícia climàtica, l’innovació tecnològica, la slavaguarda dels bens comuns.